ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร (1)


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียด : ทำเครื่องหมายถูก / หน้าตัวเลือก

1 เพศ
 
2 อายุ
 
3 อาชีพ
 

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานการท่องเที่ยว

รายละเอียด : ทำเครื่องหมาย / ในช่องคะแนนที่ท่านต้องการ

ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ไม่พึงพอใจ/ไม่มี
1ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรมากน้อยเพียงใด *
2ท่านได้รับบริการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรมากน้อยเพียงใด *
3ท่านมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว หรือด้านกีฬา นันทนาการกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรมากน้อยเพียงใด *
4ท่านคิดว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร มีการขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัวมากน้อยเพียงใด *
5 ท่านคิดว่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สามารถให้ข้อมูลด้วยการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด *
6ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบ คำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้ มากน้อยเพียงใด *

ส่วนที่ 3 : ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ลำดับ คำถาม คำตอบ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่ทราบ
1ท่านคิดว่าสถานที่ตั้งของอาคารที่พัก สะดวกในการเดินทางมารับบริการหรือไม่ *
2ท่านคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสำนักงานมีความเหมาะสมหรือไม่ (เช่น ห้องน้ำ หนังสือ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ ที่จอดรถ ทางลาดสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ) *
3ท่านคิดว่าสถานที่ให้บริการ มีสะอาด เป็นระเบียบ และเหมาะสมหรือไม่ *