กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564   23 เม.ย. 2564 145 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องแบ่งงานภายในและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน.....   8 เม.ย. 2564 190 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ที่ 5 /2564 เรื่อง มอบหมายงานให้กับข้าราชการ/และลูกจ้.....   5 เม.ย. 2564 200 ครั้ง
แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBusiness Continuity Plan BCP)   30 มิ.ย. 2563 205 ครั้ง icon
แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1   12 พ.ค. 2563 254 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ที่ 55 /2562 เรื่อง มอบหมายงานให้กับข้าราชการ/และลูกจ.....   18 มี.ค 2563 229 ครั้ง icon
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒)   14 มิ.ย. 2562 273 ครั้ง
กฎกระทรวง กำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว   14 มิ.ย. 2562 266 ครั้ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559   14 มิ.ย. 2562 263 ครั้ง