เอกสารประชาสัมพันธ์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   8 เม.ย. 2564 4 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   8 เม.ย. 2564 5 ครั้ง
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   8 เม.ย. 2564 6 ครั้ง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   8 เม.ย. 2564 5 ครั้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   8 เม.ย. 2564 5 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา “สปิริต” เริ่มต้นลงทะเบียนได้วันที่ 3 กรก.....   31 ก.ค. 2563 98 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกั.....   31 ก.ค. 2563 82 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการแล.....   31 ก.ค. 2563 78 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ มาตรฐานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและก.....   18 มี.ค 2563 106 ครั้ง