เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา “สปิริต” เริ่มต้นลงทะเบียนได้วันที่ 3 กรก.....   31 ก.ค. 2563 73 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกั.....   31 ก.ค. 2563 55 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการแล.....   31 ก.ค. 2563 50 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ มาตรฐานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและก.....   18 มี.ค 2563 83 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้มาตรฐานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวแล.....   18 มี.ค 2563 82 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว.....   18 มี.ค 2563 110 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   18 มี.ค 2563 127 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้มาตรฐานด้านที่พัก ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   18 มี.ค 2563 70 ครั้ง
แบบคำร้องเรียน/แบบคำขอข้อมูล   14 มิ.ย. 2562 156 ครั้ง