รายงาน/ข้อสั่งการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   8 เม.ย. 2564 128 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)   7 เม.ย. 2564 136 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   7 เม.ย. 2564 135 ครั้ง
รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดย.....   31 มี.ค 2563 213 ครั้ง
รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดย.....   31 มี.ค 2563 214 ครั้ง
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร   14 มิ.ย. 2562 250 ครั้ง
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   14 มิ.ย. 2562 445 ครั้ง
รายงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   14 มิ.ย. 2562 252 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คสป.   14 มิ.ย. 2562 302 ครั้ง